Projeler ve AR-GE Ofisi


Projeler ve AR-GE Ofisi, ulusal ve uluslararası projeler ile Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için, İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere, üniversitemiz senatosunun 22.04.2020 tarih ve 2020/14-05 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Projeler ve AR-GE Ofisi Yönergesi”nin 6/1 maddesine göre kurulmuştur.

Projeler ve AR-GE Ofisi üniversitemiz araştırmacılarının, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerinin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanılarak projelendirilmesi için bireysel ve kitlesel olarak bilgilendirilmelerini, optimum desteğe yönlendirilmelerini, kabul edilen projelerin tabi olduğu mevzuat ve üniversitemiz araştırma politikaları doğrultusunda yürütülmelerini ve sonuçlandırılmalarını sağlamak üzere bir yürütme işlevi üstlenmiştir. Bu işlev doğrultusunda, Projeler ve AR-GE Ofisi’nin amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesi için, araştırma potansiyelinin daha etkin kullanılması, nitelikli araştırmaların yapılması, disiplinler arası araştırmaların gerçekleştirilmesi, üniversite dışı kaynaklardan daha fazla araştırma fonu sağlanması ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için gerekli olan eşgüdüm ve strateji oluşturulmasını ve bunların uygulanmasını sağlamaktır.

Projeler ve AR-GE Ofisi’nin temel misyonu ulusal ve uluslararası kuruluşların projeler ve işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin tanınırlığını ve farkındalığını sürdürülebilir olarak geliştirmektir.

Proje ve AR-GE Ofisi’nin temel vizyonu, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası araştırma hedefleri ile mümkün olan en üst düzeyde uyumlaşmasını sağlayarak, Türkiye’nin uluslararası araştırma alanında katma değer yaratan üniversiteleri arasında yer almasına destek vermektir.

Projeler ve AR-GE Ofisi bu amaç, misyon ve vizyona yönelik olarak, Yurt içi ve yurt dışı proje çağrılarını takip ederek öğretim elemanlarına ve birimlere duyurmak, üniversitede görev yapan akademisyen, araştırmacı ve idari personeli, fikir ve projelerini hayata geçirebilmeleri için uygun finansman ve hibe kaynaklarına yönlendirmek ve danışmanlık yapmak, araştırma ve uygulama merkezlerinin daha etkin çalışmasına yönelik çalışmalar yapmak ve öneride bulunmak, proje hibelerine yönelik eğitimler organize etmek, öncelikli alanlar başta olmak üzere, bilgilendirme, deneyim paylaşımı aktiviteleri, çalıştay gibi faaliyetler düzenlemek, projelerin başvuru, sözleşme, uygulama ve raporlama süreçlerinde idari, mali ve hukuki konularda destek vermek; gerekli olduğu durumlarda proje için talep edilen belgelerin hazırlanması ve onaylanması için ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Ar-Ge ve diğer projelerin yürütülmesini koordine ederek, Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalarda bulunmak, sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek ve öneriler doğrultusunda işbirliği faaliyetlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla bu alanlarda projeler hazırlamaya teşvik etmek, Ar-Ge ve projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik Projeler ve Ar-Ge Ofisi veri tabanının oluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamak gibi görevler üstlenmektedir.


PROJELER VE AR-GE OFİSİ YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Mustafa KARA

Rektör Yardımcısı /  Koordinatör

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKCEN
BAP Koordinatörü
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ
Etik Kurul Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Faruk BULUT
Fen Bilimleri Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK
Sosyal Bilimler Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TANŞU
Sağlık Bilimleri Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Dudu Banu ÇAKAR
Spor  Bilimleri Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Selda SERTAKAN
Sanat  Bilimleri Temsilcisi
Arş. Gör. Şeyda IŞIK
Sekreterya


Designneuro