Personel Daire Başkanlığı

Misyonumuz

Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, verilen hizmetlerde kaliteyi arttırmak, teknolojik değişimlere açık olmak, sorumluluk bilinci ve etik anlayış içinde verimli ve hızlı hizmet sunmak.

Değerlerimiz;

 • Etik değerlere bağlı olmak
 • Liyakat ilkesini uygulamak
 • Veriye ve bilgiye dayalı uygulama yapmak
 • Takım bilinci ve katılımcılığı desteklemek
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak
 • Saygılı ve hoşgörülü olmak
 • Öngörü sahibi olmak

 

Vizyonumuz

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri, yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde süratle gerçekleştirilmektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunularak, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Teşkilat Şemasında bulunan tüm birimlerin personel büroları ile koordinasyon oluşturulması, yeni yayımlanan mevzuatların doğru yorumlanması ve uygulamaya konulması sağlanmaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Daire Başkanlığı olarak, düzenlenen eğitim programları ile personel geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve personelin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer ilkeleri ile yetkinlik ölçütlü performanslarını da göz önünde bulundurarak kurum içerisinde yükselmeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu doğrultuda oluşacak görevlerindeki iş tatminlerinin, katılımlarını ve kuruma olan aidiyet duygusunu güçlendirmek için gerekli özen gösterilmektedir.

 

Görev Tanımı

 • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen görevleri mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek/getirilmesini sağlamak,
 • Üniversitenin insan gücü planlamasını yapmak,
 • Üniversite personelinin atama, özlük işlerini programlamak, denetlemek ve yürütmek,
 • İdari personelin hizmet içi eğitimini programlayıp yürütmek,
 • Personel sisteminin geliştirilmesi için öneride bulunmak,
 • Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek personelle ilgili benzer görevleri yerine getirmek,
 • Rektörlüğün yazışmalarının yürütülmesini sağlamak
 • Personel Daire Başkanlığı uhdesine verilen sorumlulukları mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek/getirilmesini sağlamak,
 • Görev konuları ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Genel Sekreteri bilgilendirmek ve personele gerekli açıklamalarda bulunmak,
 • Genel Sekreter tarafından Daire Başkanlığına havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak,
 • Daire Personelini sevk ve idare etmek,
 • Belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlamak,
 • Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek,
 • Akademik ve İdari personelin mali hakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire personelinin günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,
 • Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçimi, görevden alınmaları, terfi ve atamaları, ödüllendirme ve cezalandırılmaları konusunda inceleme ve değerlendirme yapmak,
 • Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,
 • Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve sureli olarak denetlemek,
 • Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 • Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek,
 • Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek