RUPAM

İstanbul Rumeli Üniversitesi
Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM)

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi, küresel haraketliliğin takibi, sebep ve sonuç ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda disiplinler arası çalışmalar yaparak göçler, dış politika, güvenlik, siyasi tarih, diplomasi gibi sosyal politikaları içeren konulara odaklanmaktadır.

 

Merkezin faaliyetler alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde başta uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat olmak üzere sosyal-beşeri bilimlere yönelik örgün ya da yaygın eğitim faaliyetlerini desteklemek üzere, bilimsel araştırmalar, projeler, bilimsel çalışmalar düzenlemek, yayınlar ve raporlar çıkarmak; bu faaliyetlere yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı akademik ve bilimsel kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirmek; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje gerçekleştirmek ve ortak araştırma olanaklarını sağlamak.

b) Ülkelerin ülkemizle ilişkilerine ve politikalarına yönelik bilimsel araştırma ve stratejik içerikli çalışmalar hazırlamak, raporlar düzenlemek.

c) Üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği olanaklarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak; üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

d) Araştırma, inceleme, toplantı düzenleme, yayın ve benzeri akademik faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı bilim insanları, tüzel kişi ve kurumlarla ortak çaba içinde bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanına giren araştırmaları teşvik etmek ve çalışmaları duyurmak amacıyla değerlendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, sempozyum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.

f) Üniversitede uluslararası ilişkiler ve bölgesel kapsamda uzman, deneyimli eleman ve öğrenci yetiştirmek, bunun için eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenleyerek sertifikalar vermek.

g) Öncelikle Üniversite İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere Üniversitenin diğer akademik birimleri ile disiplinler arası projeleri geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek,

ğ) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlamak, gerektiğinde yabancı uzmanları bu amaçla davet etmek.

h) Proje hazırlamak, dokümantasyon ve yayın faaliyetinde bulunmak.

ı) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve Rektörün talep edeceği konularda çalışmalar yapmak.