Yönerge


T.C.

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversite bünyesindeki kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları için İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde kurulan Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge,  İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş, görev ve çalışmasına ait hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1)  Bu Yönerge, 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1)  Bu Yönergede geçen

a) Akademik Birim: İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezleri, Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokullardır.

b) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından her 5 yılda bir Üniversiteleri Kurum İç Değerlendirme Raporlarına dayanarak değerlendiren süreci ifade eder.

c) Dış Değerlendiriciler: Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme sürecinde görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişilerdir.

ç) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, ilgili yükseköğretim kurumunun görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilme sürecidir.

d) Kalite Güvencesi: İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerdir.

e) Kalite Komisyonu: İstanbul Rumeli Üniversitesinde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyondur.

f) Paydaş: Öğrenciler, akademik personel ve aileleri, idari personel ve aileleri, üniversitelerarası kurul, yükseköğretim kurulu, mezunlar, öğrenci aileleri, özel sektör kuruluşları, valilik ve diğer resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşlarıdır.

g) Kalite Komisyonu Başkanı: Komisyonun başkanlığını rektör, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise kaliteden sorumlu rektör yardımcısı yapar.

h) Yönetmelik: 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’dir.

ı) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesi’dir.

i) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu’dur.

j) Üye: Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş Kalite Komisyonu üyeleridir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversite Kalite Komisyonunun Oluşturulması,

Çalışma Esasları, Görevleri

Üniversite Kalite Komisyonu

Madde 5- (1) Kalite komisyonu,

a) Rektör,

b) Rektör Yardımcısı,

c) Genel Sekreter,

ç) Fakülte, Enstitü, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları temsilen aynı birimden birden fazla olmamak kaydıyla farklı bilim alanlarını temsil edecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenen üyeler ve Öğrenci Temsilcisinden oluşur.

(2) Rektör Kalite Komisyonunun başkanıdır. Rektörün bulunmadığı zamanlarda Komisyon başkanlığını, Rektörün görevlendireceği ilgili Rektör Yardımcısı yapar. Komisyonun çalışmalarına Kalite Süreci Takip Birimi destek verir.

Üniversite Komisyon Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi

Madde 6- (1)  Kalite Komisyonu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu tarafından yeni üye belirlenir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine belirlenen üye, yerine geldiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

Kalite Komisyonunun Görevleri ve Sorumlulukları

Madde 7– (1) Komisyonun görevleri, şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunun onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlayarak Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kişi ve kurumlara her türlü desteği vermek,

ç) Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamaktır.

Toplantı zamanı ve usulü

Madde 8- (1) Kalite Komisyonu Başkanın belirleyeceği tarihlerde yılda en az iki kez toplanır. Gerekli hallerde Rektör, Kalite Komisyonunu her zaman toplantıya çağırabilir.

(2) Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları

Madde 9 (1) Komisyonun görevi; Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, kurumsal göstergelerinin tespit edilmesi ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları yürütmektir.

(2) Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlama işlemi Kalite Süreci Takip Birimi tarafından yürütülür. 

(3) Komisyon tarafından talep edilmesi durumunda, ihtiyaç duyulan Akademik ve İdari personel komisyon başkanı tarafından komisyon çalışmalarında görevlendirilebilir.

(4) Komisyon, kalite güvencesi çalışmalarında kullanılmak üzere Üniversite birimlerinden sağlanacak bilgileri Kalite Süreci Takip Birimi aracılığı ile temin eder. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonunun Çalışma Organlarının Organizasyon Yapısı, Görevleri, Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Madde 10- (1)

a) Akademik Birim Kalite Komisyonu; Dekan/Enstitü/Yüksekokul Müdürü Başkanlığında, Anabilim Dalı Başkanları veya Bölüm Başkanları, birime sekretarya desteğe sunmak üzere bir araştırma görevlisi ve öğrenci temsilcisi olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon, ilgili birim internet sayfasında ilan edilir.  

b) Dekan/Enstitü/Yüksekokul Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Birim Kalite Komisyonu başkanlığını, Dekan/Enstitü/Yüksekokul Müdürünün görevlendireceği yardımcısı yapar.

c) Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Komisyon üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Ancak yeni Komisyon kurulana kadar eski Komisyon çalışmaya devam eder.  Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından yeni üye belirlenir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine belirlenen üye, yerine geldiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

ç) Öğrenci temsilcileri; Lisans ve/veya lisansüstü öğrenci temsilcilerinden oluşur ve bu kişiler akademik Birim Kalite Komisyonunun doğal üyesi olurlar.

 

Akademik Birim Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

Madde 11- (1) Akademik Birim Kalite Komisyonunun Görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik birimlerin eğitim öğretim araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak; akademik birimlerde iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, birim kalite göstergelerini belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren raporu belirlenen takvime uygun olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunmak,

b) Dış değerlendirme sürecinde, birimleriyle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara denetim sürecinde birimleriyle ilgili her türlü desteği vermektir.

Akademik Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları

Madde 12 (1) Akademik Birim Kalite Komisyonu, yılda en az 12 kez olmak üzere Komisyon Başkanının çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır ve toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir.

(2) Akademik Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.   

(3) Komisyon çalışmalarına iç paydaşların katılımı,

Kalite Komisyonunda iç paydaş gruplarından birer temsilci bulunur. Temsilci temsil ettiği grupla komisyonun iletişimini sağlar. Komisyon kararları Rektörlük üzerinden birimlere iletilse de her temsilci bu kararların temsil ettiği birime iletilmesi, uygulanması, kontrol ve takip edilmesinden sorumludur.

(4) Komisyon çalışmalarına dış paydaşların katılımı,

Kalite komisyonu her akademik dönemde en az bir dış paydaş toplantısı gerçekleştirir ve üniversitenin karar süreçlerine bu paydaşların da katılımını sağlar.  Bu kararlarda, paydaşlarla yapılan karşılıklı görüş alışverişleri, yazılı görüş ve rapor temini ve anketlerden faydalanılır.

İdari Birim Kalite Komisyonu

Madde 13- (1)

a) İdari Birim Kalite Komisyonu; Genel Sekreterin Başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve ofis/koordinatörlük sorumlularının katılımıyla oluşur. 

b) Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda İdari Birim Kalite Komisyonu başkanlığını, Genel Sekreter Yardımcısı yapar.

İdari Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları

Madde 14- (1) İdari Birim Kalite Komisyonu, kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:

a) İdari Birim Kalite Komisyonu, yılda en az 12 kez olmak üzere Komisyon Başkanının çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir.

b) İdari Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

c) İdari Birim Kalite Komisyonunun, ofis ve personel destek hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından sağlanır. 

İdari Birim Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

Madde 15- (1) İdari Birim Kalite Komisyonunun Görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak; iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, birim kalite göstergelerini belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren raporu belirlenen takvime uygun olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunmak,

b) Dış değerlendirme sürecinde, birimleriyle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara denetim sürecinde birimleriyle ilgili her türlü desteği vermek,

c) İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektir. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Süreci Takip Birimi

Madde 16– Kalite Komisyonu tarafından, çalışma alanı ile ilgili gerek duyulan konularda çalışmalar yapmak üzere, bir birim yöneticisi ve iki birim yönetici yardımcısı ve farklı birimlerden üç üyeden oluşan Kalite Süreci Takip Birimi oluşturulur.

Kalite Süreci Takip Birimi Üyelerinin Görev Süresi

 Madde 17- (1) Kalite Süreci Takip Birimi üyelerinin görev süresi, Kalite Komisyonu tarafından belirlenir.

İdari Birim Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

Madde 18-  (1) Kalite Süreci Takip Birimi Görevleri şunlardır:

a) Kalite Komisyonunun çalışma alanı ile ilgili Kalite Komisyonu Başkanının talimatıyla gerek duyulan konularda çalışmalar yapmak,

b) Akademik ve idari birim kalite komisyonlarının çalışmalarına destek vermek,

c) Akademik ve idari birim kalite komisyonlarından gelen raporları birleştirerek Kurum İç Değerlendirme Raporunu tamamlamak,

ç) Dış değerlendirme için gerekli hazırlıkları birim kalite komisyonları ile koordinasyon halinde yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Güvencesi Değerlendirme Süreci

İç Değerlendirme Raporu ve Takvimi

Madde 19- (1) Üniversite Kalite Komisyonu, eğitim-öğretim araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ile bütünleşik yapıda Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlar. Üniversitede yapılacak kurum iç değerlendirmeler;

a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri doğrultusunda belirlenmiş misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik belirlenen politika ve süreçlerini,

b) Akademik ve idari birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini,

c) Bir önceki kurum iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmaları kapsar.

(2) Üniversite tarafından hazırlanan “Kurum İç Değerlendirme Raporu” Senatonun onayıyla Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderilir.

 Dış Değerlendirme Süreci ve Takvimi

Madde 20-(1) Üniversite en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdür. Üniversitenin dış değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

Dış Değerlendirme Raporunun Kapsamı

Madde 21-(1) Üniversitenin kurumsal dış değerlendirilmesi 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ’belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde gerçekleştirilir.

İç ve Dış Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanması

Madde 22- (1)

Üniversitenin iç ve dış değerlendirme sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık iç ve dış değerlendirme raporları Üniversite internet sayfasında yayınlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 23- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 24- (1) Bu Yönerge, İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 25- (1) Bu Yönergenin hükümleri İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Designneuro