Kalite Komisyonu


Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16 ncı Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Üyelerden Oluşturulmuştur.


Görev

Adı Soyadı

Rektör /  Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA

Kalite' den Sorumlu Rektör Yrd. / Genel Sekreter/ Üye 

Prof. Dr. Mustafa KARA

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Üye

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Üye

Prof. Dr. Ahmet CAN

Spor Bilimleri Fakültesi / Üye

Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER

Rektör Yrd. / Üye

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL

Meslek Yüksekokulu / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Erbaş

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Üye

Öğr. Gör. Ayşe Tanşu

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V. / Üye

Aylin SUÇIKARAN

Öğrenci Konseyi Başkanı / Üye

Fethi Furkan ELBİR

Sekreterya

 Öğr. Gör. Sevcan ŞenkaloğluKomisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme
çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, onanlanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında anasayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.

Designneuro