İdari Birim Kalite Komisyonu

a) İdari Birim Kalite Komisyonu; Genel Sekreterin Başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve ofis/koordinatörlük sorumlularının katılımıyla oluşur.

b) Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda İdari Birim Kalite Komisyonu başkanlığını, Genel Sekreter Yardımcısı yapar.

İdari Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları
İdari Birim Kalite Komisyonu, kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:

a) İdari Birim Kalite Komisyonu, yılda en az 12 kez olmak üzere Komisyon Başkanının çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir.

b) İdari Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

c) İdari Birim Kalite Komisyonunun, ofis ve personel destek hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından sağlanır. 

İdari Birim Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
İdari Birim Kalite Komisyonunun Görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak; iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, birim kalite göstergelerini belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren raporu belirlenen takvime uygun olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunmak,

b) Dış değerlendirme sürecinde, birimleriyle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara denetim sürecinde birimleriyle ilgili her türlü desteği vermek,

c) İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektir.