Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı

Programın Amacı

Bağımsız denetime yasal zorunluluk olarak tabi olan firmalar ile kendi denetim talep eden firmaların sayısı her yıl artarak artış göstermekte, bu durum da bağımsız denetçi ihtiyacını artırmaktadır. Muhasebe mesleğini muhtelif kademelerde uygulayıcı olarak icra eden meslek mensupları ile birlikte düşünüldüğünde muhasebe ve denetim alanında çalışan sayısı oldukça yüksektir. Meslek mensubu olma sürecinde ilerleyen stajyer ve stajyer adayları da dikkate alındığında karşımıza ciddi  bir nicelik çıkmaktadır. Bu niceliğe farklı bir nitelik katmak gerek muhasebe gerekse denetim mesleklerine değer kazandıracak, toplumsal bir fayda sağlayacaktır.

Bu bağlamda, Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalının  öncelikli amacı; Kamu Gözetim Kurumu’ndan akredite olmuş bağımsız denetçiler, denetçi adayları, TÜRMOB’dan akredite olmuş muhasebe meslek mensupları ile stajyerler ve stajyer adaylarından oluşan mesleki kitleye kendi mesleki süreçleri kapsamında bilimsel nitelikli katkı sağlamaktır. Bu katkı, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme ve böylece özellikle holistik bir muhakeme yeteneği kazandırmak şeklinde olacaktır.

 

Programın hedefi, bu bağlamda, öğrencilerine mesleki etiğe uygun çalışma, sorunları yeni metotlarla araştırarak çözebilme, sonuçları ulusal ve uluslararası ölçekte kullanabilme, Mali mevzuat ile muhasebe ve denetim standartlarına hâkim olma, sorgulayabilme ve araştırabilme yetkinliklerini kazandırmaktır.

Bu itibarla program, öğrencilere aşağıdaki somut katkıları sağlayacaktır:

Alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme, bilgileri sistematik bir biçimde düzenleyebilmek  ve yeni bilgiler üretebilmek.
Alana yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek.
Alanda ileri sürülmüş yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
Alandaki bir sorunu çözmeye yönelik özgün araştırma yaparak bilime katkıda bulunabilmek.
Alanında özgün ve disiplinler arası çalışmaları bağımsız ya da bir takım üyesi olarak gerçekleştirebilmek ve gerektiğinde çalışmalara liderlik edebilme.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, yöntem ve modeller geliştirebilmek.
Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilmek.
Sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel iletişim kurabilmek.

Esas itibariyle, yönetim ve paydaşların karar alma süreçlerinde gereksinme duyacağı bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliği hususunda makul bir güvence sağlamayı hedefleyen denetim mesleğinin icracıları olacak bağımsız denetçi adaylarının mesleğe dahil olma süreci lisans eğitimi sonrasından başlayan ve KGK tarafından düzenlenen bağımsız denetçi sınavlarını başarma ve ayrıca 3568 sayılı yasa kapsamında muhasebe meslek mensubu olma şartlarını içeren zorlu bir süreçtir.

Muhasebe ve Denetim lisansüstü programlarımız, bu bağlamda, muhasebe-denetim alanında tasarlanan bir kariyer planına, başlangıç aşamasından itibaren, katkı sağlayacak niteliktedir.

Muhasebe ve Denetim lisansüstü programlarımız gerek denetim gerekse muhasebe alanında mesleğe giriş sürecini tamamlayarak muhtelif alan ve kademelerde fiilen çalışan meslek mensuplarına ise mesleki uygulamalarında fark yaratacak nitelikler kazandırarak, kariyerlerinin ilerleyen safhalarında kendilerine önemli avantajlar sağlayacaktır. 

Denetim firmaları ve serbest/ yeminli mali müşavirlik firmaları ile özel sektörde faaliyet gösteren ticari ve/veya sınai tüm şirketler muhasebe-denetim meslek mensupları için en önemli istihdam kaynaklarıdır.

Muhasebe ve Denetim lisansüstü programlarımız, yukarıda da vurguladığımız gibi, bu kuruluşlarda yapılmakta olan bir kariyere önemli katkı sağlayacağı gibi bu kuruluşlara yapılacak ilk başvurularda da önemli bir artı olacaktır.

Tezli yüksek lisans programımız ayrıca akademik kariyere başlama noktası olan doktora eğitimi için de sağlam bir temel teşkil edecektir.