Silahsız özel güvenlik hizmeti alımı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

İhale Kayıt Numarası                                    : 2024/004

Niteliği, Türü ve Miktarı                                : Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

İhale Birimi                                                    : Strateji ve Bütçeleme Daire Başkanlığı

İhale Usulü                                                     : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi                            : 01 Mart 2024 Saat 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi       : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi                                                  : [email protected], [email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres:  İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       :2.000,00 TL (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

4.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.5. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat.

4.6. Vergi Usul Kanununa konu olan hususlarda İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Diğer Dairelerden istekli adına yapılmış takdire sevk durumu veya başlatılmış inceleme sürecinin olmadığına ilişkin İstekli tarafından verilecek taahhütname.

4.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.7.1. Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler: Teklif edilen bedelin % 10’ undan az olmamak üzere banka referans mektubu.

4.7.2. İş hacmini gösteren belgeler: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu veya Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin % 50'sinden az olmaması gerekir.

4.8. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.8.1. Teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.9. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, Vakıf Üniversitelerinde tek bir sözleşmeye bağlı yapılan Özel Güvenlik Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

8. Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, açıklama istenmeksizin reddedilecektir.