İkinci el taşıt satış işi ihalesi

Başvuru Numarası 2023/011
Başlangıç Tarihi 2023-05-02 00:00:00
Bitiş Tarihi 2023-05-09 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık teklif usulü

                            İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

İhale Kayıt Numarası                                   :2023/011

Niteliği, Türü ve Miktarı                               :İkinci el taşıt satış işi

Taşıtların tahmini satış bedeli (KDV Dahil) aşağıda verilmiştir.

Sıra no

Cinsi

Markası ve Modeli

Plakası

Miktarı

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

2

Otomobil

Renault Talisman

34NY5347

1

19.500,00

650.000,00

3

Otomobil

Hyundai Tuscon 2.0 CRDİ H-Matic

39LK620

1

10.500,00

350.000,00

İhale Birimi                                                   :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Usulü                                                     :Açık teklif usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale

                                                                               Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi                            :09 Mayıs 2023 14:00

Tekliflerin son teslim tarihi                            :09 Mayıs 2023 13:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi       :Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili

                                                                               Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi                                                  :[email protected], [email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       :1.500,00 TL (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Tebligat için adres beyanı,

4.2. İhale tarihinde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.4. Vekâleten teklif vermesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.7.1. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İstekliler taşıtların tamamına teklif verebileceği gibi her bir taşıt için ayrı ayrı teklif verebilecektir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.