Çelik konstrüksiyon üzeri branda kaplamalı çadır yapılması işi

Başvuru Numarası 2023/009
Başlangıç Tarihi 2023-04-20 00:00:00
Bitiş Tarihi 2023-04-27 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

İhale Kayıt Numarası                                   : 2023/009

İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı                 : Çelik konstrüksiyon üzeri branda kaplamalı çadır

                                                                           yapılması işi

İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 40 takvim günüdür

İhale Birimi                                                    : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Usulü                                                    : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale

                                                                          Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi                          : 27 Nisan 2023 Saat:11:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi    : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet

                                                                           Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi                                                  : [email protected], [email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       : 2.000,00 TL. (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale

                                                                               Dokümanını satın almaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Vergi Usul Kanununa konu olan hususlarda İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Diğer Dairelerden istekli adına yapılmış takdire sevk durumu veya başlatılmış inceleme sürecinin olmadığına ilişkin İstekli tarafından verilecek taahhütname.

4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. Teklif edilen bedelin % 10’ undan az olmamak üzere banka referans mektubu.

4.5.2. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren ve teklif edilen bedelin % 25'inden az olmamak üzere gelir tablosu.

4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.6.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25' inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B Üst yapı (Bina) işleri II. Grup ve III. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

6. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, hangi mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağı: İnşaat mühendisliği veya mimarlık. İnşaat mühendisleri veya mimarların oda kayıt belgeleri tekliflerle birlikte sunulacaktır.

7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.