Fotokopi makinesi ile sayfabaşı kopyalama ve basım hizmeti alımı

Başvuru Numarası 2023/010
Başlangıç Tarihi 2023-04-28 00:00:00
Bitiş Tarihi 2023-05-05 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

                                İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

İhale Kayıt Numarası                                   : 2023/010

Niteliği, Türü ve Miktarı                               : Fotokopi makinası ile sayfa başı kopyalama ve basım

                                                                                hizmeti alımı

İhale Birimi                                                    : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Usulü                                                     : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale

                                                                                Yönetmeliğinin 16. maddesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi                            : 05 Mayıs 2023 Saat:11:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi      : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili

                                                                              Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi                                                  : [email protected][email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       :1.500,00 TL (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış faaliyet belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.5. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat.

4.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.7.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge istenmemektedir.

4.8. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.8.1. Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.9. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü sayfabaşı kopyalama ve basım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

8. Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, açıklama istenmeksizin reddedilecektir.