Kurum Yerleşkesinde Bulunan Spor Tesisine Radyan Isıtma Sistemi ve Dogalgaz Hattı Döşenmesi İşi

İhale Kayıt Numarası : 2023/043
İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı : Kurum yerleşkesinde bulunan spor tesisine radyan  ısıtma sistemi ve doğalgaz hattı döşenmesi işi 
İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 20 takvim günüdür.
İhale Birimi  : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü  : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10 Ocak 2024 Saat 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi   : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi : [email protected], [email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi
2. İhale Dokümanı Satış Bedeli  : 2.000,00 TL. (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale Dokümanını satın almaları zorunludur.)
3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge istenmemektedir.
4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri II. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, hangi mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağı: Makine mühendisliği. Makine mühendisleri oda kayıt belgelerini tekliflerle birlikte sunacaktır.
7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.
9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür