İstanbul Rumeli Üniversitesi Yerleşkelerine Bina Bakım Onarımı Teknik Hizmeti ile Bahçe Bakım Hizmeti Alımı

02 Oca, 2024

İhale Kayıt Numarası : 2023/032
Niteliği, Türü ve Miktarı: İstanbul Rumeli Üniversitesi yerleşkelerine bina bakım onarımı teknik hizmeti ile bahçe bakım hizmeti alımı
İhale Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulu: Açık İhale Usulü - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi:  15 Eylül 2023 Saat 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi: Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi : [email protected] - [email protected] 

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi
2. İhale Dokümanı Satış Bedeli :2.000,00 TL (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)
3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış faaliyet belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
4.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.5. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat.
4.6. Vergi Usul Kanununa konu olan hususlarda İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Diğer Dairelerden istekli adına yapılmış takdire sevk durumu veya başlatılmış inceleme sürecinin olmadığına ilişkin İstekli tarafından verilecek taahhütname.
4.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.7.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge istenmemektedir.
4.8. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.8.1. Teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.9. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Devlet veya Vakıf Üniversitelerinde yapılan her türlü bina bakım onarımı teknik hizmeti ile bahçe bakım hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
8. Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, açıklama istenmeksizin reddedilecektir.