Hazır Beton Dökümü İşi

Başvuru Numarası 2023/021
Başlangıç Tarihi 2023-05-25 00:00:00
Bitiş Tarihi 2023-06-02 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

İhale Kayıt Numarası                                   : 2023/021

İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı                 : Hazır Beton Dökümü İşi

İşin süresi                                                       : Yer tesliminden itibaren 5 takvim günüdür

İhale Birimi                                                    : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Usulü                                                     : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale

                                                                                Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi                            : 2 Haziran 2023 Saat 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi       : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet

                                                                               Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi                                                  : [email protected], [email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       : 2.000,00 TL. (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale

                                                                               Dokümanını satın almaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge istenmemektedir.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılmış olan hazır beton alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.