İşyeri vasfındaki taşınmazın kiraya verilmesi işi 1.kat bağımsız girişli (250 m2 ofis, 100 m2 depo alanlı toplam 350 m2 kullanım alanlı ön cephede işyeri)

İhale Kayıt Numarası: 2023/029
Niteliği, Türü ve Miktarı : İşyeri vasfındaki taşınmazın kiraya verilmesi işi 1.kat bağımsız girişli (250 m2 ofis, 100 m2 depo alanlı toplam 350 m2 kullanım  alanlı ön cephede işyeri)
Kiraya verilecek taşınmazı adresi: Çakıl Mahallesi, Çatalca Ortaköy Yolu Caddesi, No: 61 183 
                                                                               Ada, 1 Nolu Parsel, Çatalca/İstanbul
Sözleşmenin süresi :1 yıl
İhale Birimi:İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü: Kapalı tekli usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 28 inci maddesi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08 Ağustos 2023 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi: Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili  Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 


İrtibat bilgisi: [email protected], [email protected]
1. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi
2. İhale Dokümanı Satış Bedeli :2.000,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)
3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR340001 200137800006000001
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Tebligat için adres beyanı,
4.2. İhale tarihinde adli sicil kaydı olunmadığına dair belge,
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.4. Vekâleten teklif verilmesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.7.1. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6. Telif edilen bedelin % 6’ sı oranında geçici teminat verilecektir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.