Gastronomi ve Beslenme Diyetetik Bölümü Sarf Malzeme ve Demirbaş Eğitim Malzemesi Alımı

İhale Kayıt Numarası    : 2023/039
Türü ve Miktarı        : Gastronomi ve beslenme diyetetik bölümü sarf malzeme ve demirbaş eğitim malzemesi alımı
İhale Birimi              : Strateji ve Bütçeleme Daire Başkanlığı
İhale Usulü              : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale  Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi  : 11 Aralık 2023 Saat:14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi    : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi      : [email protected], [email protected]
1. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi
2. İhale Dokümanı Satış Bedeli            :2.000,00 TL (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)
3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.