Sigorta hizmeti alımı ihalesi

Başvuru Numarası 2023/022
Başlangıç Tarihi 2023-05-31 00:00:00
Bitiş Tarihi 2023-06-07 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

                    İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

İhale Kayıt Numarası                                   : 2023/022

Niteliği, Türü ve Miktarı                               : Sigorta hizmeti alımı

İhale Birimi                                                    : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Usulü                                                     : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale

                                                                                Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi                            : 07 Haziran 2023 Saat 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi       : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili

                                                                                Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi                                                  : [email protected][email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       : 1.500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış faaliyet belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. Acenteler/Brokerler tarafından teklif verilecekse teklif verecek isteklilerin yetkili acentelik belgesi/brokerlik ruhsatı olacaktır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Geçici teminat alınmayacaktır.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, 60 (altmış) takvim günüdür.