Uluslararası İlişkiler

Bölüm Hakkında

Uluslararası İlişkiler bölümü, uluslararası sistemin içinde yer alan aktörlerin tüm özelliklerini, tarihsel arka planlarını karşılıklı etkileşim çerçevesinde inceler. Tarih, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk ve felsefe gibi birçok bilim dalından yararlanarak devletlerin dış politika yapım süreçleri, siyasal ve ekonomik ilişkileri hakkında analiz yapılır.

Uluslararası İlişkiler bölümünün temel amacı politik, ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeleri takip edip yorumlayabilecek, yaşanan değişikliklere göre çözümler üretebilecek, alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Uluslararası İlişkiler lisans programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası iş birliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü 4 yıllık eğitim süresini kapsayan lisans bölümü olup geleneksel anlamda devletlerin uluslararası sistemdeki etkileşimlerini küresel bağlamda ele alır. Uluslararası İlişkiler, toplum ve tarih temelli yeni yaklaşım ve teoriler çerçevesinde farklı disiplinlerin katkılarıyla daha güncel ve etkileşime açık bir disiplin halini almıştır. Ayrıca bölümümüz, Uluslararası İlişkilere Giriş, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Diplomasi, Dış Politika, Siyasi Tarih, Kamu Diplomasisi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi, Uluslararası Politik Ekonomi, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Diplomatik Yazışma ve Müzakere Teknikleri, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı gibi derslerle disiplinler arası zengin bir içeriğe sahiptir.  

Özü itibariyle, Uluslararası İlişkiler, tarihsel bir perspektif dâhilinde devletlerin davranışlarında meydana gelen değişiklikleri, devletler arasında gelişen geniş ilişkiler ağını ve devletler arasındaki etkileşimleri meydana getiren ve bunları denetlemeye çalışan özel, devlet, sivil toplum ve hükümetler arası kurum ve kuruluşları, bir parçası olduğu toplum bilimlerinin farklı metodolojileriyle açıklama amacı ve gayretinde olan akademik bir çalışma alanıdır.
Son olarak, Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredatı, geniş bir yelpazede olup disiplinler arası toplumsal ve siyasal bir bilim dalı özelliğini haizdir. Buna göre ders programında yer alan bazı dersler şu şekildedir:  

 • Uluslararası İlişkiler Teorileri 
 • Türk Dış Politikası 
 • Uluslararası Hukuk 
 • Uluslararası İktisat
 • Jeopolitik ve Jeostrateji 
 • Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
 • Diplomatik Yazışma ve Müzakere Yöntemleri
 • Siyasi Tarih 
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyoloji 
 • Uluslararası Göç Politikaları

Uluslararası İlişkiler programını tercih ederek sektörde Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak çalışmak isteyen öğrenci adaylarımızın bazı temel niteliklere sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu nitelikler kısaca şu şekilde sıralanmıştır:

 • Gerçeği ve doğruyu bilimsel yöntemlerle arama, olay ve olguları sorgulayarak sürekli öğrenme ve anlama gayretinde olmak,
 • Yabancı dil becerisi (okuma, dinleme, yazma ve konuşma) ileri düzeyde olmak,
 • Uluslararası İlişkilerin alt disiplinleri olan Uluslararası İlişkiler Teorileri, Diplomasi, Dış Politika ve Siyasi Tarih gibi alanlarda akademik olarak yeterli bilgiye sahip olmak,
 • Ulusal ve uluslararası ölçekte yaşanmakta olan siyasal gelişmeleri yakından takip etmek ve bunlar hakkında bakış açısına sahip olmak.

Bölüm mezunu olan öğrencilerimiz, akademik kariyerlerine devam etmek isterlerse üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan yüksek lisans programlarında eğitimlerini sürdürebilmektedir. Bu amaçla kurulmuş Siyaset Bilimi ve Ekonomi Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerimize katkı sağlayacak niteliktedir.

Ders programları eş zamanlı olarak güncellenmektedir ve şu an web sitesinde 2021-2022 akademik yılı bahar döneminin güncel ders programı mevcuttur.

Müfredat ve ders içerikleri eş zamanlı olarak güncellenmektedir ve şu an web sitesinde de güncel olarak bölüm müfredatı ve ders içerikleri yer almaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki öğrencilerimiz çift anadal programıyla ilgili yönetmelik uyarınca gerekli şartları sağlayarak, tercih edebileceği “Uluslararası İlişkiler”, “Psikoloji”, “Havacılık Yönetimi” “İşletme” ve “Radyo, Televizyon ve Sinema” gibi bölümlerden dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir. Ayrıca Uluslararası İlişkiler lisans programına kayıtlı olan öğrencilerimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı alarak başarıyla tamamlayıp, yan dalda da sertifika alma hakkına sahiptir. Böylece çift anadal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler. Öğrenciler çift ana dal programına en erken üçüncü, en geç beşinci dönemin başında kaydolabilirler. Birden fazla ikinci diploma programına kayıt yapılamamaktadır; ancak, aynı anda çift anadal ile yan dal programlarına kayıt yapılabilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yönetilen ve değişim programları kapsamında her yıl kontenjan dâhilinde, öğrenciler yurt dışındaki üniversitelere gönderilmekte ve protokol yapılan paydaş üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir. Erasmus programı ile ilgili bilgiler üniversitemiz web sitesinin https://erasmus.rumeli.edu.tr/ adresinde de ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Uluslararası İlişkiler Bölümü zorunlu staj programı içermemektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz gönüllü olarak yurt içinde staj programlarına katılabilmekte ve Erasmus eğitim hareketliğinde yer alan yurt dışı staj imkanlarından yararlanabilmektedirler. Staj programlarına dahil olan öğrenciler, uygulamaların teknik hayattaki önemi nedeniyle, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını sağlamak amacıyla stajları başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’dir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu şekli ile) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim imkanıyla verilmektedir. Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Kariyer İngilizcesi dersini alma imkanına sahiptirler. Kariyer İngilizcesi dersleriyle, öğrencilerin kendi akademik disiplinlerine ilişkin bilgiyi, farklı kaynak ve çalışmalardan takip ederek mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları amaçlanır. Staj başvuruları veya mezuniyet sonrası, İngilizce mülakat şeklinde gerçekleştirilen görüşmelerde iş İngilizcesine hâkim olunması görüşmenin aday açısından daha stressiz ve başarılı geçmesine imkân tanır. Özellikle uluslararası şirketler veya bu şirketlerle irtisaklı bir şekilde çalışılması halinde e-posta yazışmaları, telefon görüşmeleri ya da yapılan sunumlar kişinin kendisini daha iyi ifade ederek iş hayatında profesyonel bir intiba bırakmasını sağlar. Kişilerin Kariyer İngilizcesi öğrenerek iş hayatındaki gelişmeleri uluslararası kaynaklardan takip edebilmesi, yabancı rakiplerin ilgili alanda hangi strateji ve yöntemleri uyguladığıyla ilgili araştırma yapabilmesi ve bilgi edinmesine imkân verir. Yurt dışındaki meslektaşlarla network ilişkileri kurularak, bilgi ve fikir alışverişinde bulunulması ise alana dair farklı bakış açıları kazandırır. Özel sektör dışında devlet memuru olan kişiler için ise yeterli düzeyde İngilizce bilmek terfi alma veya gerekli şartlar sağlandığında dil tazminatı alarak maddi kazancın artmasını mümkün kılmaktadır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programını bitiren öğrencilerimiz özel ve kamu sektörlerinde yer alan pek çok farklı alanda istihdam edilebilme imkânına sahiptir:

 • Uluslararası ticaret yapan firmalar ve şirketler,
 • Yerel ve uluslararası bankalarda ticari ve kambiyo işlemlerini yürütebilme,
 • Bankalar ve denetleme kurulları,
 • Stratejik araştırma ve düşünce kuruluşları,
 • Uluslararası örgütlerin yerel ve uluslararası temsilcilikleri,  
 • Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıkların ve belediyelerin ilgili birimleri,
 • Diplomatik pozisyonlar için açılan sınavlarda başarı gösteren mezunlar için diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alabilme imkânı,
 • Yukarıdaki maddeyle ilgili olarak yurt dışında temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik siyasi ilişkileri düzenleyip müzakereci, koordinatör ve irtibat personeli olarak çalışabilme imkânı,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde akademik kariyer imkânı,
 • Başta kamu sektörü olmak üzere özel sektörün pek çok alanında diğer İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunlarının çalıştıkları alanlarda görev alabilme.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapabilme ayrıcalığına sahip olurlar. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifikası verilen programlardan bazıları;

 1. Siyaset ve Liderlik Eğitimleri
 2. Protokol Eğitimleri
 3. Resmi Yazışma Eğitimleri
 4. Türkiye’nin Yakın Tarihi ve Güncel Sorunları Eğitimi
 5. İş Hukuku Eğitimi
 6. Enerji Hukuku Eğitimi
 7. Kamu Diplomasisi Eğitimi
 8. Hitabet ve Etkili İletişim Eğitimleri
 9. Proje Yönetimi ve Yazılımı Eğitimi