Tarım, Hayvancılık, Gıda Uygulama ve Araştırma MerkeziTarım, Hayvancılık, Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Prof. Dr. Ömer ÇETİN

Müdür

Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL

Üye


İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Uygulama, Teknoloji ve Araştırma Merkezi, 13 Eylül 2020 tarih ve 31243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği ile faaliyete başlamıştır.


Merkezin amaçları

a) Merkeze ait alanlarda yürütülen araştırma ve üretim faaliyetlerinin planlı, verimli ve koordineli şekilde gerçekleşmesine imkân vermek.

b) Üretim ve araştırmalardan elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hükümlerine göre satmak ve değerlendirmek.

c) Tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip ederek uygulamaya aktarmak, etüt, planlama, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, araştırma faaliyetlerinde bulunmak, ortak veya iştirakçi olarak projelerde yer almak.

d) Öğrencileri tarımsal üretime dayalı hammadde üretimi konusunda eğitmek.

e) Disiplinler arası proje fikirlerinin ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci-akademisyen-sanayi işbirliği projelerinin üretilmesine imkân sağlamak ve üretilen ürünlerin gıda muhafaza teknikleri ile değerlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, hammadde israfının önüne geçilmesi konularında çalışmalar yürütmek.

f) İlgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek.

g) Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak.

Merkezin faaliyet alanları

a) Gastronomide kullanılan, katma değeri yüksek baharat ve aromatik bitkilerin üretimi ve bölge çiftçilerine tanıtımı alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

b) Hayvansal tarım konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

c) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin gıdaya işlenmeleri konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

ç) Bölgenin biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası ve tanımlanması konusunda faaliyetlerde bulunmak, tarımsal üretim deseninin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.

d) Bitki genetiği üzerine araştırma yapmak, yüksek verime sahip bitki türleri üretmek.

e) Ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile gıda güvenliği ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek vermek.

f) Üretimi yapılan bitkisel ve hayvansal ürünleri ihtiyaç duyulması halinde teknolojik işlemlerden geçirerek pazarlamak veya tüketime sunmak, bu amaçla bitkisel ve hayvansal üretim merkezleri kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

g) Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, tarımda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

h) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında üretim planları yapmak, hazırlanan planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve işgücünü kullanarak her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek arazi ve seralarda il ve bölge için ekonomik değeri olan ve gelecek vaat eden bitki çeşitlerinin üretimi konusunda katkı sağlamak, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi faaliyetleri organize etmek.

ı) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayınlanmasını sağlamak.

i) Faaliyet alanları ile ilgili konularda kamu, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını yapmak.

j) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmak.

k) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

l) Öğrencilere ve topluma Türk Mutfağını tanıtmak için toplantı, seminer ve gezi gibi çeşitli organizasyonlar düzenlemek.

m) Gastronomi mutfağı kurmak ve işletmek.

n) Gıda güvenliği ile fonksiyonel gıda ve yem üretimine yönelik fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizlere dayalı ARGE çalışmaları yapmak.

o) Gıdalara kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak, yaptırmak ve raporlandırmak.

ö) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak, yaptırmak ve raporlandırmak.

p) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.


Designneuro