Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur:


1) Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA (Rektör Vekili - Komisyon Başkanı)
2) Muhammet Suad UZUN (Genel Sekreter V.)
3) Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY (Mühendislik-Mimarlık Fakültesini Temsilen)
4) Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL (Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu Temsilen)
5) Prof. Dr. Ahmet CAN (Fen Bilimleri Enstitüsünü Temsilen)
6) Dr. Öğr. Üyesi Müşfik AKARCAN (Meslek Yüksekokulunu Temsilen)
7) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN (Sosyal Bilimler Enstitüsünü Temsilen)
8) Öğr. Gör. Aynur KARAKAYA (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu Temsilen)
9) Dr. Öğr. Üyesi Emine Beyhan MERİÇ (İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesini Temsilen)
10) Aylin SUÇIKARAN (Daire Başkanı Temsilcisi)
11) Fethi Furkan ELBİR (Öğrenci Konseyi Başkanı)


Komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri
ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış
kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak
çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme
çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya,
senato bulunmayan kurumlarda yönetim kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal
değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile
paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış
değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.