Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” uyarınca İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu tarafından aşağıdaki alanlarda “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları” oluşturulmuştur:

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

a) Sosyal ve Beşeri Bilimler

1) Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN (Başkan V.)

2) Prof. Dr. İsmet MUCUK

3) Prof. Dr. Nihal ÖREN

4) Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL

5) Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER

b) Sağlık Bilimleri

1) Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER (Başkan)

2) Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER (Başkan Yardımcısı)

3) Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL

4) Prof. Dr. Murat TONBUL

5) Prof. Dr. Ercan EREN

6) Prof. Dr. Serkan DEVECİ

7) Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ

c) Fen ve Mühendislik Bilimleri

1) Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY (Başkan)

2) Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL (Başkan Yardımcısı)

3) Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER

4) Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ

5) Prof. Dr. Murat TONBUL

6) Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

Yönergenin 8’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yukarıdaki kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. Başkanın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları toplantılarına başkanlık eder.

 Kurulların Görevleri:

  1. Etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,
  2. İnceleme sonucunda alınan kararları Rektörlük Makamına sunmak,
  3. Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektörlük Makamına önerilerde bulunmaktır.