Bilimsel  Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Kurulu

Bilimsel  Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Yönergesi” uyarınca İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu tarafından “Bilimsel  Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Kurulu” oluşturulmuştur.

 

BAP Koordinasyon Birimi Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN (Rektör Yardımcısı- Başkan)

Prof. Dr. Ahmet CAN (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

Dr. Öğr. Atilla AYDIN (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Faruk BULUT (Üye)

Doç. Dr. Zeynep ÖZARSLAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin TÜRKSEVER TETİKER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Niyazı İNAL (Üye)

 

Yönergenin 5’inci maddesi uyarınca; Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Enstitü Müdürleri ve Fakülte ile Yüksekokullardaki öğretim üyeleri arasından, Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan, en az yedi en fazla on bir öğretim üyesinden oluşan kuruldur. Kurul üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

 Kurulun Görevleri:

  1. Proje başvuru takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.
  2. Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.
  3. Yükseköğretim Kurumları BAP Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.
  4. Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.
  5. Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.
  6. Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
  7. Sözleşme, yönerge ve telif maddesine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.
  8. Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.