Hakkımızda


Devletlerin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel dinamikleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile ülke sınırlarını aşarak, zaman mekân ve ulus kavramlarının ötesinde ortak parametrelerin gelişmesine neden olmuştur. Başlangıçta ekonomik ve ticari temelli bir olgu olan küreselleşme, son yıllarda farklı bir trend izleyerek toplumsal hayatın tamamını etkilemiştir. Toplumsal problemlerin mikro ölçekten makro ölçeğe taşınması ile problemler ve çözüm önerileri de küreselleşme algısından etkilenmiştir. Küreselleşmenin sosyal politikalar üzerindeki etkisi kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun tüm toplumları önemli ölçüde etkilemektedir. Zira savaşlar, göçler, ekolojik denge, uyuşturucu ile mücadele, insan sağlığı vs. konular dünyanın her yerinde yaşayan insanların ortak sorunudur. Bu sorunlar küreselleşmenin etkisiyle aktörler arası ilişkilerin ivme kazandığı ve dış politikanın dar bürokratik çevreden çıkıp geniş anlamada ele alındığı bir düzleme taşınmıştır.

Bütün bu gelişmeler karşısında bilim dünyasının kayıtsız kalması beklenmediği gibi gerek ar-ge gerekse çözüm önerileri konusunda birincil aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz de İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak Küresel Politikalar Araştırma Merkezi (RUPAM) ile küresel haraketliliğin takibi, sebep ve sonuç ilişkileri ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızı her türlü ideolojik baskı ve önyargıdan uzak çalışma ilkesi doğrultusunda düşünce üretme esasına göre yürütmekteyiz. Araştırma konularımız; göçler, dış politika, güvenlik, insan sağlığı, ekolojik denge gibi sosyolojik temelli konulardan oluşmaktadır. Üzerinde çalıştığımız bölgesel ve küresel araştırma sonuçlarını, karar alma merkezlerine raporlarla paylaşacağı gibi düzenli periyotlarla kamuoyuyla da paylaşmayı hedeflemektedir.

Designneuro