Zemin Mekaniği içerikli muhtelif Makine ve Cihaz Alımı İhale İlanı

Başvuru Numarası 2021/017
Başlangıç Tarihi 2021-08-04 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-08-11 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI

İhale Kayıt Numarası                                    : 2021/017

Niteliği, Türü ve Miktarı                                : Zemin mekaniği içerikli muhtelif makine ve cihaz alımı

İhale Birimi                                                     : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Usulü                                                     : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi                          : 11 Ağustos 2021 Saat:11:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adres     : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi                                                  : [email protected], [email protected]


1. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi


2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)


3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01


4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 


4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi.


4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 


4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 


4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.5.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.5.2. İsteklilerin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 


6. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 


8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

 

Designneuro