Web Sitesi Yapımı ve 12 Aylık Bakım Hizmeti Alımı

Başvuru Numarası 2021/010
Başlangıç Tarihi 2021-05-06 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-05-18 00:00:00
Satın Alma Usulu Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
İhale Kayıt Numarası
2021/010
Niteliği, Türü ve Miktarı
Web Sitesi Yapımı ve 12 Aylık Bakım Hizmeti Alımı
İhale Usulü
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
18 Mayıs 2021 Saat 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi
[email protected], [email protected]
Detay

WEB sitesi yapımı ve 12 aylık bakım hizmeti alımı, İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 17 inci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2021/010

1- İdarenin

a) Adresi : İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. 

                                                      Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 866 01 01-0212 866 01 14

c) Elektronik posta adresi : [email protected], [email protected]

d) Ön yeterlilik dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2- Ön yeterlik konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : WEB sitesi yapımı ve 12 aylık bakım hizmeti alımı

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesi

b) Tarihi ve saati : 18 Mayıs 2021 Saat 14:00

3. Ön yeterlilik dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Ön yeterlilik dokümanının satınalınması zorunludur.)

4. Ön yeterlilik doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

5. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,

5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

5.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön yeterlik Başvuru Mektubu Formu,

6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.1. Aday tarafından teklif edilen bedelin 100.000,00 TL. 'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

8. Benzer iş: Devlet veya vakıf üniversitelerinde web sitesi yapımı ve aylık bakım hizmeti. 

9. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

10. Ön yeterlilik başvuruları, ön yeterlilik başvurusu tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.


Designneuro