Üniversite Ders ve Sınav Planlama Sistemi Kullanımı Hizmeti Alımı

Başvuru Numarası 2021/019
Başlangıç Tarihi 2021-08-11 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-08-18 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İhale UsulüAçık İhale Usulü - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi     18 Ağustos 2021 Saat 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi

[email protected], [email protected]


Notlar:

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. Teklif edilen bedelin % 75 'inden az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeler

4.5.2.  Benzer iş: Devlet veya Vakıf üniversitelerine yapılan uzaktan eğitim ve sınav programı oluşturma hizmetleri.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Designneuro