Sürücüsüz taşıt kiralama hizmeti alımı

Başvuru Numarası 2020/041
Başlangıç Tarihi 2020-12-21 00:00:00
Bitiş Tarihi 2020-12-28 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Numarası
2020/041
Niteliği, Türü ve MiktarıSürücüsüz taşıt kiralama hizmeti alımı 
İhale Kayıt Birimiİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale UsulüAçık İhale Usulü
İhale ve Teklif Açma Tarihi28 Aralık 2020 Saat 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi  [email protected]
İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
  • Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  • İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Geçici teminat verilmeyecektir.
  • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Designneuro