Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim Uygulama Alanları Hizmet Alımı İhale İlanı

Başvuru Numarası 2022/011
Başlangıç Tarihi 2022-07-13 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-07-27 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Numarası : 2022/011
Niteliği, Türü ve Miktarı : Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Uygulama Alanlarına 
                                                                                ait hizmet alımı 
İhale Birimi         : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü          : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale 
                                                                                Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi              : 27 Temmuz 2022 Saat 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili 
                                                                                Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi          : [email protected], [email protected]
1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi
2. İhale Dokümanı Satış Bedeli    :1.500,00 TL (İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)
3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Vergi Usul Kanununa konu olan hususlarda İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Diğer Dairelerden istekli adına yapılmış takdire sevk durumu veya başlatılmış inceleme sürecinin olmadığına ilişkin İstekli tarafından verilecek taahhütname.
4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.6.1. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6. İstekliler tarafından teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Designneuro