Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

Başvuru Numarası 2021/021
Başlangıç Tarihi 2021-12-29 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-01-05 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İhale Kayıt Numarası2021/021
İhale Kayıt NumarasıSilahsız özel güvenlik hizmeti alımı 
İhale Birimi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale UsulüAçık İhale Usulü - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi             05 Ocak 2022 Saat 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi
[email protected], [email protected]


1. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli    :500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -      TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

4.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.5. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat.

4.6. Vergi Usul Kanununa konu olan hususlarda İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Diğer Dairelerden istekli adına yapılmış takdire sevk durumu veya başlatılmış inceleme sürecinin olmadığına ilişkin İstekli tarafından verilecek taahhütname.

4.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.7.1. Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler: Teklif edilen bedelin % 10’ undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu veya şirket yetkilisinin şahsi avalli çeki. Verilecek olan çek de şirket ortaklarından herhangi birinin şahsi aveli olmalıdır.

4.7.2. İş hacmini gösteren belgeler: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu veya Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin % 50'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.8. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.8.1. Teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.9. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, Devlet veya Vakıf Üniversitelerinde tek bir sözleşmeye bağlı yapılan Özel Güvenlik Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

8. Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, açıklama istenmeksizin reddedilecektir.Designneuro