Sigorta Hizmeti Alımı

Başvuru Numarası 2021/015
Başlangıç Tarihi 2021-06-07 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-06-14 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Numarası2021/015
Niteliği, Türü ve MiktarıSigorta Hizmeti Alımı
İhale Birimiİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale UsulüAçık İhale Usulü
İhale ve Teklif Açma Tarihi14 Haziran 2021 Saat:11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi[email protected] - [email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Adresİstanbul Rumeli Üniversitesi
İhale Dokümanı Satış Bedeli250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)
İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesabı
İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış faaliyet belgesi,
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. Acenteler/Brokerler tarafından teklif verilecekse teklif verecek isteklilerin yetkili acentelik belgesi/brokerlik ruhsatı olacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Geçici teminat alınmayacaktır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, 60 (altmış) takvim günüdür.

Designneuro