Sigorta Hizmet Alımı

Başvuru Numarası 2022/006
Başlangıç Tarihi 2022-06-01 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-06-08 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İhale Birimiİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale UsulüAçık İhale Usulü - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi8 Haziran 2022 - Saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi

[email protected] - [email protected] 
1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabilceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli     :500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış faaliyet belgesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İhaleye teklif verecek isteklilerin brokerlik ruhsatı olacaktır. Brokerlik ruhsatı olmayan istekliler ihaleye teklif veremez.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Geçici teminat alınmayacaktır.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, 60 (altmış) takvim günüdür. Designneuro