Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Başvuru Numarası 2022/003
Başlangıç Tarihi 2022-04-08 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-04-18 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İhale Kayıt Numarası2022/003
İhale Kayıt NumarasıSerbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
İhale Birimiİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale UsulüAçık İhale Usulü - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi             18 Nisan 2022 Saat : 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi[email protected], [email protected]


1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli  : 500,00 TL. (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4. İşe başlama ve Teslim Süresi :01/06/2022 tarihi itibariyle kesintisiz olarak elektrik enerjisini vermeye başlayacak 31/05/2023 saat 00:00’ da sona erecektir.

5.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

5.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi.
5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

5.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

5.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.5.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20 sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

5.5.2. Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan serbest tüketicilere elektrik enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belge.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  Kısmi teklif verilmeyecektir.

8. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat.

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Designneuro