Muhtelif Genel Sarf Malzemesi ve Tekstil Ürünü Alımı İhale İlanı

Başvuru Numarası 2022/010
Başlangıç Tarihi 2022-07-13 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-07-21 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İhale Kayıt Numarası                                    : 2022/010

Niteliği, Türü ve Miktarı                               : Muhtelif genel sarf malzemesi ile tekstil ürünü alımı

İhale Birimi                                                    : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Usulü                                                     : Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale

                                                                                Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi                            : 21 Temmuz 2022 Saat:11:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi       : Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili

                                                                               Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi                                                  : [email protected], [email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       :1.000,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.4. Vergi Usul Kanununa konu olan hususlarda İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Diğer Dairelerden istekli adına yapılmış takdire sevk durumu veya başlatılmış inceleme sürecinin olmadığına ilişkin İstekli tarafından verilecek taahhütname.

4.5. İdareye teslim edilen numunelere ait teslim ve tesellüm tutanağı,

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.7.1. Teklif edilen bedelin %  10’ undan az olmamak üzere iş deneyim belgesi.

4.7.2. Kamu veya özel sektöre yapılan her türlü genel sarf malzemesi veya tekstil ürünü satış işleri.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Designneuro