Muhtelif Genel Sarf Malzemesi Alımı

Başvuru Numarası 2021/012
Başlangıç Tarihi 2021-05-20 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-05-28 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Numarası
2021/012
Niteliği, Türü ve Miktarı
Muhtelif genel sarf malzemesi alımı
İhale Usulü
Açık İhale Usulü - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
28 Mayıs 2021 Saat:11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat Bilgisi
[email protected], [email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Adres:
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İhale Dokümanı Satış Bedeli
250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)
İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesabı:
İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.6.1. Teklif edilen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere iş deneyim belgesi

4.6.2. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü promosyon ve sarf malzemesi işleri.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


Designneuro