Kreatif Ajans Hizmet Alımı -

Başvuru Numarası 2022/002
Başlangıç Tarihi 2022-02-23 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-03-04 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
Niteliği, Türü ve Miktarı
Kreatif ajans hizmet alımı
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi             
04 Mart 2022 Saat:11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi
[email protected] - [email protected]


1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli  :500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış faaliyet belgesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.5. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat.

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.6.1. Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler: Teklif edilen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu.

4.6.2. İş hacmini gösteren belgeler: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler. Toplam cironun teklif edilen bedelin % 50 'sinden az olmaması gerekir. 

4.7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.7.1. Teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.8. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Vakıf Üniversitelerinde tek bir sözleşmeye bağlı yapılan kreatif ajans işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

8. Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Designneuro