İş Yeri Vasfındaki Taşınmazın Kiraya Verilmesi İşi

Başvuru Numarası 2022/008
Başlangıç Tarihi 2022-06-27 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-07-04 00:00:00
Satın Alma Usulu Kapalı Teklif Usulü

İhale Birimiİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü

Kapalı teklif usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 28. Maddesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi

04 Temmuz 2022 11:00

İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi

[email protected] - [email protected] 
1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli:1.000,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR340001 200137800006000001

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Tebligat için adres beyanı,

4.2. İhale tarihinde adli sicil kaydı olunmadığına dair belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

4.4. Vekaleten teklif verilmesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.7.1. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Telif edilen bedelin % 6’sı oranında geçici teminat verilecektir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
Designneuro