İkinci El Taşıt Satış İşi (3 adet)

Başvuru Numarası 2022/007
Başlangıç Tarihi 2022-06-10 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-06-17 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık teklif usulü

Taşıtların tahmini satış bedeli (KDV Dahil) aşağıda verilmiştir.

   
Sıra no   
   
Cinsi   
   
Markası ve Modeli   
   
Plakası   
   
Miktarı   
   
Geçici Teminat   
   
Muhammen Bedel   
   
1   
   
Otomobil   
   
Mercedes-Benz 300 SDL   
   
34CGG291   
   
1   
   
20.400,00   
   
680.000,00   
   
2   
   
Otomobil   
   
Renault Talisman   
   
34NY5347   
   
1   
   
14.400,00   
   
480.000,00   
   
3   
   
Otomobil   
   
Hyundai   Tuscon 2.0 CRDİ H-Matic   
   
39LK620   
   
1   
   
7.950,00   
   
265.000,00   


İhale Birimiİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale UsulüAçık teklif usulü - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi             17 Haziran 2022 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi[email protected], [email protected]

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli    :500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -            TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Tebligat için adres beyanı,

4.2. İhale tarihinde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.4. Vekâleten teklif vermesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.7.1. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İstekliler taşıtların tamamına teklif verebileceği gibi her bir taşıt için ayrı ayrı teklif verebilecektir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 


Designneuro