Hemşirelik Bölümü Maket ve Demirbaş Malzeme Alımı

Başvuru Numarası 2022/005
Başlangıç Tarihi 2022-05-23 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-05-30 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

İhale UsulüAçık İhale Usulü - İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi             30 Mayıs 2022 Saat:11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi[email protected], [email protected]


1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli : 500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -  TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Teklif edilecek maketlerin Üniversitemizin ilgili birimi tarafından onaylandığını gösteren uygunluk belgesi.

4.5. Teknik şartnameye uyumlu olduğuna ilişkin uygunluk belgesi.

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. Teklif edilen bedelin % 40’ ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.5.2. İsteklilerin; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olacaktır. 

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

7. İş deneyim belgesi için benzer işler: Kamu veya özel sektöre yapılan her türlü laboratuvar iç tefrişatı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Designneuro