Gayrimenkul Kiraya Verme İşi

Başvuru Numarası 2020/043
Başlangıç Tarihi 2021-01-04 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-01-11 00:00:00
Satın Alma Usulu Kapalı Teklif Usulü
İhale Kayıt Numarası
2020/043
Niteliği, Türü ve Miktarı
Gayrimenkul Kiraya Verme İşi
Kiraya Verilecek Gayrimenkulün Adresi

Şenlikköy Mah. Çatalçıkmazı Sk. Kızılkaya Evleri

No:15/7 Florya-Bakırköy

Kiraya Verilecek Gayrimenkulün Tanımı

446 m2 Tripleks Villa (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnamededir).
Gayrimenkulün aylık tahmini asgari kira bedeli (KDV Dahil)
20.000,00 TL
İhale Birimi
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
Kapalı Teklif Usulü
İhale ve Teklif Açma Tarihi 
11 Ocak 2021 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi 
[email protected]
İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
 • İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi
 • İhale Dokümanı Satış Bedeli: 500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)
 • İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
 • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
 • Tebligat için adres beyanı,
 • İhale tarihinde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
 • Vekâleten teklif vermesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 • İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Geçici teminat verilmeyecektir.
 • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
Designneuro