Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı için Malzeme Alımı İhale İlanı

Başvuru Numarası 2021/018
Başlangıç Tarihi 2021-08-11 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-08-18 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü

Niteliği, Türü ve MiktarıBeslenme ve Diyetetik Laboratuvarı için Muhtelif Malzeme Alımı
İhale UsulüAçık İhale Usulü
İhale ve Teklif Açma Tarihi 18 Ağustos 2021 Saat:11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru AdresiMehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi [email protected], [email protected]


Notlar:

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.5.2. İsteklilerin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olacaktır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir. 

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Designneuro