Alarm sistemi hizmeti alımı

Başvuru Numarası 2021/004
Başlangıç Tarihi 2021-03-08 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-03-15 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Numarası

2021/004

Niteliği, Türü ve Miktarı
Alarm sistemi hizmeti alımı
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü

Açık İhale Usulü- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16'ıncı maddesi 

İhale ve Teklif Açma Tarihi 
15 Mart 2021 Saat:11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat Bilgisi   
[email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İhale Dokümanı Satış Bedeli
250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)
İhale Doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı
İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank -TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
  • Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  • İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler.
  • Teklif edilen bedelin % 50 'inden az olmamak üzere iş deneyim belgesi
  • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Geçici teminat verilmeyecektir.
  • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Designneuro