6 Adet Sürücüsüz Taşıt Kiralama Hizmeti Alımı

Başvuru Numarası 2020/040
Başlangıç Tarihi 2020-12-16 00:00:00
Bitiş Tarihi 2020-12-23 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Numarası

2020/040

Niteliği, Türü ve Miktarı
Sürücüsüz taşıt kiralama hizmeti alımı -6 Adet Taşıt
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü

Açık İhale Usulü


İhale ve Teklif Açma Tarihi 
23 Aralık 2020 Saat 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi   
[email protected]
İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
  • Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  • İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Geçici teminat verilmeyecektir.
  • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
Designneuro