50 adet All In One bilgisayar alımı

Başvuru Numarası 2020/039
Başlangıç Tarihi 2020-10-26 00:00:00
Bitiş Tarihi 2020-11-02 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
Niteliği, Türü ve Miktarı
50 adet All İn One bilgisayar alımı
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
Açık İhale Usulü - Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı Maddesi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
02 KASIM 2020 Saat: 11:00 
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi

Mehmet Balcı Yerleşkesi - Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

İrtibat bilgisi[email protected]
1. İhale dokümanının görülebileceği ve satınalınabileceği adres:İstanbul Rumeli Üniversitesi
2. İhale Dokümanı Satış Bedeli:250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satınalmaları zorunludur.)
3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı:İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000  01 
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 • Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,
 •  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından
 • ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  • İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir..
 • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
 • adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 • 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
Designneuro