3 Kalem Akaryakıt Alımı

Başvuru Numarası 2022/001
Başlangıç Tarihi 2022-02-23 00:00:00
Bitiş Tarihi 2022-03-03 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü


Niteliği, Türü ve Miktarı
3 kalem akaryakıt alımı
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
03 Mart 2022 Saat:11:00
İrtibat bilgisi
[email protected], [email protected]


1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli                       : 500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimini gösteren belgeler.

4.5.2. İsteklinin Türkiye sınırları dahilinde, 81 ilde, otoban ve şehirler arası yollarda kendisine ait veya anlaşması olduğu yaygın istasyon ağı olduğuna dair istasyon bayi listesi. (Yüklenici; Türkiye de en az 500 adet, akaryakıt istasyonu olan ana dağıtıcı veya ana dağıtıcının bayisi olmak zorundadır.)

5. Benzer iş: Devlet veya vakıf üniversitelerine yapılan her türlü akaryakıt dağıtım ve dağıtım işleri.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Designneuro