2 Kısım 17 Kalem Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı

Başvuru Numarası 2021/009
Başlangıç Tarihi 2021-05-06 00:00:00
Bitiş Tarihi 2021-05-18 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Numarası
2021/009
Niteliği, Türü ve Miktarı
2 kısım 17 kalem muhtelif bilişim malzemesi alımı
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
Açık İhale Usulü- İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
18 Mayıs 2021 Saat:11:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi
[email protected]
Detay

1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi

2. İhale Dokümanı Satış Bedeli : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

3. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01

4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6.  Bu ihale 2 kısma ayrılmıştır. İstekliler işin tamamına teklif verebileceği gibi kısımların her birine ayrı ayrı da teklif verebilecektir. Ancak teklif verilen kısımda yer alan malzemelerin tamamına verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


Designneuro