İstanbul Rumeli Üniversitesi

Geleceğinize imzamızı atıyoruz

Daire Başkanlıkları

Aylin SUÇIKARAN
Daire Başkan V.

Hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.

Ünal PEKDEMİR
Daire Başkanı

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

Verilecek benzeri görevleri yapmak ve yerine getirmek.

Tuğba KARAGÜLLE
Daire Başkan V.

Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmen,

Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Öznur KOÇ FIRTINA
Daire Başkanı

Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,

Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

Tolga AKSAKAL
Daire Başkan V.

Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

İsmail Yeşil YILDIRIM
Daire Başkanı

Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yürütmek,

Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,

Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bahar KÖSEOĞLU
Koordinatör

Sene içerisindeki tanıtım, halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetlerinin, stratejik plan dâhilinde planlanması, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi,

Stratejik iletişimin, marka görünürlüğünün geliştirilmesi,

Üniversitenin tüm iç ve dış tanıtım materyallerinin planlanmasının ve üretiminin koordine edilmesi,

Üniversite içi ve dışı organizasyonlara yönelik grafik tasarımların planlanması, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi,

Üniversite içi idari ve akademik organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesine destek sağlanması,

Üniversitenin tanıtıma yönelik tüm öğrenci, mezun ve aile iletişimlerinin koordine edilmesi,

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla karşılıklı yarar sağlayacak işbirliklerinin oluşturulması,

Üniversitenin web ve sosyal medya içeriklerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Yazılı ve görsel medyada, İstanbul Rumeli Üniversitesi, YÖK ve gündemdeki konularla ilgili medya takibini yapmak ve bu konuyla ilgili haberleri arşivlemek.

Ozan ERSARAÇ
Avukat

Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında asli ve idari mercilere üniversitenin haklarını savunmak,

Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,

Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.